Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Рандомизация /  Randomisation

Идва от английската дума random (= случаен, произволен) и означава разделяне на участниците в клиничното проучване на две групи по случаен принцип. Едната група получава новото лекарство, а другата - стандартно лечение.
Клиничните проучвания от фаза 3 сравняват едно лечение с друго, за да определят кое е по-добро. Повечето проучвания от тази фаза са рандомизирани. Половината от участниците получават новото лечение. Тези хора се наричат експериментална група. В случай че на останалите пациенти:

- се прилага лечение, което биха получили и без да са включени в проучването или
- не се прилага лечение

тогава тази половина се нарича "контролна група". В този случай проучването се нарича рандомизирано контролирано проучване. Такива са повечето проучвания във фаза 3. Лечението, прилагано на контролната група се нарича "най-добро стандартно лечение" или "стандартно лечение".

Необходимо пояснение: Възможно е да срещнете описание на рандомизацията като хвърляне на монета, за получаване на резултат "ези-тура". Това представя този процес твърде опростено. Нещо повече, самото използване на думата "случайност" при прилагане на лекарство върху хора поражда негативни асоциации и често става причина за погрешни заключения. Същото се отнася и за използваното по-горе понятие "експериментална група". Ще се опитаме да дадем повече информация за това в следващите раздели.

· Защо трябва да се рандомизира? / Why randomise?
Рандомизация се прави, защото изследователите искат да бъдат сигурни, че резултатите, които получават са точни и не са предубедени по никакъв начин, т.е. че е избягнат субективният момент при прилагането на лекарството.
Малко вероятно е изследователите да бъдат съзнателно предубедени. Но е възможно да съществува подсъзнателна предубеденост, без това да се разбира от хората. Възможно е да се предположи, че новото лекарство няма да покаже желания лечебен ефект в сравнение със съществуващото стандартно лечение. Поради това лекарите, които включват пациенти за участие в това проучване ще избягват да включват в групата с новото лекарство пациентите с по-сериозно изразено заболяване, за да могат да ги лекуват по стандартния начин (което не значи, че с това те гарантират пълно излекуване!) . Затова в групата с новото лекарство ще се включат пациенти с по-леко изразено заболяване, които ще се повлияят по-добре. Когато се обобщят резултатите ще се види, че новото лекарство е помогнало на болните хора по-добре от прилаганото стандартно лечение. Но в случая това няма да е така.

 

 

 

© 2002 AGCPCRD