Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Етична комисия / Ethics Committee

Като следваща стъпка, местната етична комисия следва да одобри протокола. Всички болници, които провеждат научни изследвания имат етични комисии. Те могат да включват:
- лекари и мед. сестри
- научни работници
- представители на здравни организации
- юристи, обществени личности

Работата на етичната комисия е да бъде сигурна, че:

- изследователите са достатъчно квалифицирани за провеждане на проучването
- проучването е добре планирано
- ползите от прилагането на новото лечение надхвърлят рисковете, свързани с неговата употреба
- информацията, предназначена за пациентите е пълна и написана на разбираем език
- пациентите ще бъдат включвани в проучването коректно
- изследователите са се ангажирали да осигурят парична компенсация при възникване на увреждане, свързано с проучването.

Етичната комисия може да поиска някои части от протоколът да бъдат променени, ако според нея те не са приемливи. А ако не са приемливи, протокола няма да бъде одобрен. Клиничното проучване може да започне само, ако бъде одобрено от местната етична комисия.

На изследователите не е позволено да променят протокола без предварително да уведомят етичната комисия. Те са задължени да я уведомят и в случай на неочаквани странични ефекти. Етичната комисия може да прекрати проучването по всяко време, ако то е в разрез с благополучието на участващите пациенти. В края на проучването изследователите увдомяват етичната комисия с доклад за получените резултати.

Клиничните проучвания не се наблюдават само в стадия на планиране. Те се наблюдават и през целия период на провеждането им.
 

 

 

© 2002 AGCPCRD